1- مفهوم لغوی واژه اخلاق را کاملا توضیح دهید. ص15 و16

2- علم اخلاق را توضیح دهید. ص 16

3- موضوع و هدف علم اخلاق را بنویسید.

4- سه نکته در مورد اخلاق فیلسوفانه بنویسید. ص 20

5- سه نکته که در اخلاق نقلی وجود دارد بنویسید. ص 23

6- عناصر ارزشمندی عمل اخلاقی را نام ببرید. ص 36

7- برا تحقق نیت و انگیزه خاص دو رکن اساسی ضروری است آنها را بنویسید. ص 39

8- بنیادی ترین عناصری که وجود آنها در فرد شرط پذیرش اخلاقی است کدام اند بنویسید. ص 47

9- حوزه تأثیر «اکراه» و «اضطرار» وابسته به دو عامل اساسی است آنها را به همراه مثال بنویسید.ص 51

10- برای رسیدن به مصادیق فضیلت و رذیلت اخلاقی چه راههایی است نام ببرید و یکی را توضیح دهید. ص 52

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۹۰/۰۳/۰۲ساعت 21:56  توسط ب.ع |